Magiðkø skaièiø ir rekordø
maratonas

3-os vidurinës mokyklos mokiniai Henrikas Jeniselis ir Elona Atrakimavièiûtë, uþëmæ 2-àjà vietà, buvo bene emocingiausiai palaikomi þiûrovø


Renginio prezidentei R.Viniarskaitei teko ne tik maratonui vadovauti, bet ir ðepetá á rankas paimti


Druskininkø ðokiø maratonà aplankë minia áþymybiø - viena ið jø "Europos karalienë 96" Vaida Klizaitë


30-ties laipsniø karðtis iðrengë ne tik maratonininkus, bet ir þiûrovus"Dar ne vakaro" nuotaikos amfiteatro uþkulisiuose

Rugpjûèio 21-àjà jau 7-àjá kartà, ðiek tiek vëluodamas, Drus-
kininkuose startavo Lietuvos ðokiø maratonas. Norà daly-
vauti jame pareiðkë 33 poros, beveik pusë ið jø - druskininkieèiai. Vyriausiajam maratono dalyviui buvo 37, jauniausiajam - 16. Horoskopinë statistika: daugiausia aikðtelëje buvo jauèiø, liûtø ir avinø. Ilgiausiai ðoko dvi liûtës, 1 jautis ir 1 skorpionas. Magiðkø skaièiø gausa (7, 33) nuo pat pradþiø þadëjo kaþkà estravagantiðko ir netikëto, na, bent jau nemaþas tituluotø dalyviø skaièius teikë vilèiø, kad ðokio rekordas, iki ðiø metø priklausæs Meilei Vidûnaitei, bus pagerintas.

Ingrida Vaznaitytë, ðià vasarà Palangoje vykusiame ðo kiø maratone, kur buvo leista ðokti be partnerio, aikðtelëje ðoko 68 val.15 min. ir pasiekë naujà Lietuvos rekordà. Ingrida ðoko ir pernai, Druskininkuose, kur, iðkritus partneriui, turëjo pasitenkinti antràja vieta. Druskininkø maratone ðeduviðkë buvo pakviesta bûti komisijos nare, taèiau ðokanèiø þvaigþdþiø ratas nuo to nenukentëjo: dvyliktuoju numeriu startavo Laurencija Upstaitë, ðeðioliktuoju - Meilë Vidûnaitë, trisdeðimtuoju - pernykðèio maratono nugalëtojø pora. Savotiðkas maratono siurprizas buvo Ingrida Jablonauskaitë ir Andþej Michmel, druskininkieèiams jau paþástami ið pavasará mûsø mieste vykusiø respublikiniø sportinës aerobikos varþybø. Ðokiø maratone ði pora dalyvavo pirmàjá kartà ir per daug reikðmës savo sportiniams pasiekimams neteikë, visgi aikðtelëje jie iðtvërë 44 val. ir 20 min., o tai - penktoji vieta ðiais metais. Ðie “plastelinukø” pravardæ “uþsidirbæ” ðokëjai pelnë draugiðkiausios maratone poros vardà, taip pat laimëjo didþiausias þurnalistø ir publikos simpatijas ir buvo apdovanoti visø maratono dalyviø autografais apraðinëtomis ðlepetëmis.
Draugiðkumu apskritai pasi-
þymëjo visos poros. Pristatinëjami dalyviai sutartinai vieni kitiems linkëjo iðtvermës, nemaþai kuris gvieðësi gerinti rekordà. Deja, deja, - jau po dvylikos valandø ðokio energija pasibaigë 25-ajai porai, paskui jà, stipriau pakaitinus saulei, kaip lapai ëmë kristi ir kitos. Kaitros neiðlaikë ir reklaminis “Coca-colos” butelis. Po 14 val., riebiai keikdamas vitaminus ir gliukozës sirupà, aikðtelæ paliko V.Marinionokas, pernai iðtvëræs daugiau nei 40 valandø. 24 valandas ið 33 porø ðoko maþiau nei 20, sekmadienio rytà beðokdamos pasitiko tik 2 poros - 21-oji (Henrikas Jeniselis su Elona Atrakimavièiûte) ir 30-oji (Antanas Atgalainis su Vaida Stepankevièiûte).
Ðokëjams iðtvermës nesutei-
kë ir tiesiog nepriekaiðingai organizuotas renginys su gausybe atrakcijø. Antràjà naktá buvo organizuotas vienakojø konkursas. Paskatinti sportinës aistros, o gal suvilioti konkursinio prizo (vieno ið 50 emisiniø LNK puodeliø su uþraðu “Jei þiûrësi LNK, niekad nepavargs ranka”), scenoje ant vienos kojos svyravo apie 20 maratono þiûrovø. 4 valandas “iðsvyravo” net trys vaikinai, taèiau sutartinai pasitraukus dviems ið jø, Lietuvos vienakojø rekordas (ðiek tiek daugiau nei 5 val.) nebuvo pagerintas - konkurso nugalëtojas ant vienos kojos iðstovëjo 4 val. ir 1 min. Antràjà maratono naktá scenoje vël puikavosi neáprastas reginys - druskininkietis Rolandas Þukauskas gerino savo asmeniná atsispaudimø rekordà. Jo atsispaudimø stilius sukëlë tam tikrø komentarø, taèiau, kaip ten bebûtø, R.Þukauskas pasiekë naujà Lietuvos atsispaudimø rekordà - per 8 valandas padarë 11705 atsispaudimus. Kaip patvirtino pats sportininkas, pasaulio rekordas - 44000 atsispaudimø per 24 val.
Neturëdami kà veikti, þiûro-
vai pramogas susigalvodavo patys. Bene labiausiai èia pasiþymëjo þurnalistai, ðeðtadienio rytà ðalia scenos iðsitempæ gumà ir ëmæ per jà intensyviai ðokinëti. Ar tai buvo “nuvaþiavusiø stogø” rezultatas, o gal noras maratono metu pasiekti dar vienà rekordà, þurnalistai nepatikslino. “Nuvaþiavusiais stogais” itin domëjosi renginio vedëja Rasa Eilunavièienë. Kas keletà valandø ji vis prieidavo prie ðokëjø ir tikrino, ar “nevaþiuoja stogas”, klausinëdama daugybos lentelës. Ið tokio tardymo paaiðkëjo tik tiek, kad daugybos lentelæ mokëjo toli graþu ne kiekvienas. Patys dalyviai apgailestavo, kad retas kuris patyrë “nuvaþiavusio stogo” bûsenà. Treèiàjá maratonà ið eilës laimëjæ Vaida Stepankevièiûtë ir Antanas Atgalainis sakë apskritai neþinà, koks tai jausmas. Ðiemet ði pora buvo praminta “kyborgais”, ir, matyt, ne veltui, nes per visà maratonà, trukusá 53 val. 55 min., ji negavo në vieno perspëjimo, o ðokæs daugiau nei 50 valandø Antanas ið ryto dar darë atsispaudimus krumpliais. Á maratono pabaigà Elona Atrakimavièiûtë, paskutiniu momentu praminta Coliuke, pertraukø metu vaikðtinëjo po scenà ir atkakliai nëjo ilsëtis, t.y., kaip iðsireiðkë vienas dalyvis, “ji pasiekë tokià bûsenà, kai nesiguli”. Bebaigdami ðokti 51-àjà valandà, dvikovà suintensyvino abiejø likusiø aikðtelëje porø vaikinai - vienas prieð kità tarsi gaidþiai ðokinëjo net paskelbus pertraukà, tad iðskirti juos teko merginoms. Ðeðiolikmetis 3-iosios vidurinës moksleivis Henrikas visiðkai pateisino savo pravardæ - Kaðèëjus Nemirtingasis. Jam ðis maratonas buvo ne pirmas: prieð metus jis ðoko “Atgimimo” vidurinëje mokykloje vykusiame maratone, kurá laimëjo. Ðiemet jam ir jo partnerei Elonai, uþëmusiems antràjà vietà, atiteko miesto savivaldybës ásteigtas prizas - 5000 litø. Auðtant sekmadieniui paklausti, ko labiausiai nori, Elona sakë trokðtanti vaþiuoti á Paryþiø, o Henrikas - pas negræ á Puerto Rikà. Jø prieðininkai buvo kur kas santûresni: Vaida troðko kuo greièiau á lovà, tuo tarpu Antanas - namo, valgyti cepelinø. Netrukus buvo paskelbtas nepamirðtamas sveikinimas: 21-àjà porà sveikino 30-osios masaþistai, o 30-àjà - 21-osios. Tikriausiai septintasis Lietuvos ðokiø maratonas áeis á istorijà kaip draugiðkiausias ið visø buvusiø. Beje, ðiemet Viliui Rekevièiui ðiaip ne taip pavyko atgaivinti gerà tradicijà - á scenà iðëjæ spaudos atstovai vël ðoko prieð 2 metus iðmoktà ðoká.
Taigi, nors pagerinti ðokio re kordà ir ðiemet nepavyko, atrodo, renginyje visiems buvo linksma. Organizatoriai pagaliau atrado prieðnuodþiø prieð zuikius, nes pralásti nesumokëjus buvo praktiðkai neámanoma. Pagaliau ir mokëti po 12 litø atrodë ne per brangu: renginá aplankë ir autografus dalino "Europos karalienë 96" Vaida Klizaitë, "Mis Lietuva 96" Daiva Anuþytë, koncertavo “Lemons Joy”, “Dinamika”, “Juodos roþës”, uþdaryme dainavo Palangoje grojimo rekordà

pasiekusi grupë “Studija”. Kaip ir reikëjo tikëtis, didþiausià euforijà sukëlë ketvirtadiená atvykæs Stasys Povilaitis, kuris sunkiai galëjo prasibrauti pro gausià minià vidun. Savo super hità “Vël galëjo prasibrauti pro gausià minià vidun. Savo super hità “Vël ðvieski man, vël” dainininkas turëjo kartoti. Deja, á renginá dël avarijos neatvyko tradiciðkai maratone dalyvaujanèios “Naktinës personos”.


Beje, dar viena naujovë - nu galëjusi pora pirmàkart maratono istorijoje privalës pasitikrinti dopingo testu. Ir jei taip atsitiktø, kad testo atsakymas bûtø teigiamas, pagrindinis prizas, 10000 litø, turës bûti gràþinti maratonà organizavusiai grupei “Grok”. Vaida Stepankevièiûtë ir Antanas Atgalainis sakë patikrinimo nebijà. Jø masaþistai “Druskoniui” pasakojo, kad maitino savo porà daugiausia apelsinais ir jogurtais, girdë mineraliniu, pomidorø sultimis ir ðiek tiek “Coca-cola”. Á klausimà, ar dar kartà dalyvausià maratone, Vaida atsakyti neskubëjo, o Antanas lakoniðkai iðtarë: “Norëèiau”. Pora teigë, kad bûtø galëjusi ðokti daug ilgiau, taèiau tiksliai kiek neþinanti: “Reikia bandyti”. Vilius Rekevièius renginio metu atkakliai kartojo, kad panaðus pasaulio rekordas, prieð porà metø pasiektas Indijoje, yra daugiau kaip 400 valandø. Sunkiai tuo patikëjusi, pati perverèiau Gineso rekordø knygà. Ten labai átikinamai raðoma, kad ilgiausias ðokiø maratonas, surengtas kaip vieðas renginys, ávyko 1930 metais Èikagoje. Maratonas prasidëjæs 1930 metø rugpjûèio 29 ir trukæs iki 1931 metø balandþio 1-osios. Pora ðoko 214 dienø 12 valandø ir 28 su puse minutës tam, kad laimëtø 2000 JAV doleriø! Poilsio laikas buvo maþinamas nuo 20 minuèiø iki 10, 5, pagaliau porai reikëjæ ðokti visiðkai be poilsio. Taisyklëse taip pat buvo nurodyta, kad ðokio þingsnis negalëjo bûti maþesnis nei 10 coliø, o uþsimerkti nebuvæ galima ilgiau nei 15 sekundþiø. Taigi, broliai ir seserys, ar atsiras lietuvis, pakankamai uþsispyræs, kad pagerintø ðá rekordà? Tiesa, pagerinti didþiausio ðokio rekordà atrodytø kur kas realiau: didþiausias ðokis vyko 1994m. rugsëjo 17 d. Cincinatyje, jame dalyvavo 48 000 þmoniø. Nedaug, tiesa?

Druskininkietis Rolandas Þukauskas pasiekë naujà ðalies atsispaudimø rekordà - per 8 val. atsispaudë 11 705 kartus.


Nors maratonas pavadinimà pakeitë, taèiau "nuvarytø arkliø" pakako

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.