"Vaikai kaip tos gëlës"

Kodël gyventojams skiriasi karðto vandens kaina?

Du mënesiai pilnomis kiðenëmis gerumo

Apie gyvenamøjø patalpø ðildymo iðlaidø ir iðlaidø karðtam vandeniui kompensacijas

 


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.