Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. rugsëjo 1-6 Nr. 35 (412)

 

Druskininkø miesto ðvietimo skyrius Rugsëjo 1-osios proga nuoðirdþiai sveikina visus miesto
pedagogus, moksleivius ir jø tëvus.
"Þiedas rugsëjo
Ir takas rasotas - rugsëjo.
Lyg pirmoko linksmi pieðiniai -
Ryðkiai þalias atolas.
Tik rugsëjá taip ðvieèia jurginai rasoti
Kumðteliuos, aukðtai iðkeltuos, -
Tik rugsëjá.

Gerbiami pedagogai,
sveikiname visus, paðauktus metus skaièiuoti rugsëjais. Prasidedant þodþiø, gerumo ir svajoniø sëjai, linkime matyti ir girdëti, mylëti ir tikëti bei bûti iðgirstiems ir mylimiems.
Alytaus apskrities virðininko administracija

 

Nugalëtojai Vaida Stepankevièiûtë ir Antanas Atgailainis kësinosi ðturmuoti ðokiø maratono rekordà

Loreta ÐALTINYTË

Magiðkø skaièiø ir rekordø
maratonas

Þ(Þr. Straipsná)Þ


Miesto þinios
Teisëtvarka ir teisësauga
Sezonas ir kultûra
Reklama ir renginiai


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.