Druskininkø kurorto savaitraðtis 1997 m. rugpjûèio 11-17 d. Nr. 32 (409)

 

"Uþ tvarkà turi kovoti visi gyventojai, o ne tik vieni komunalininkai"

Ðios savaitës numeryje


UAB "Druskininkø komunalinis ûkis" direktorius Vilius petrauskas

- tvirtina spec. paskirties UAB “Druskininkø komunalinis ûkis” direktorius
Vilius Petrauskas, atsakydamas á “Druskonio” skaitytojø, skambinusiø á redakcijà, klausimus.

- Vytauto g.16 namo ir aplinkiniø namø gyventojai turi “naktiná” ðlavëjà, kuris, pradëdamas valyti gatvæ ir ðaligatvius 3 val. nakties, ant kojø sukelia visus þmones. Vasarà dar pusë bëdos, bet þiemà, kada tas valytojas pradeda ledà dauþyti kastuvu ir braukyti sniegà, neámanoma miegoti. Neiðsimiegantys gyventojai reikalauja vadovo priversti pavaldiná darbà pradëti ryte, o ne vidurnaktá.
Vilius Petrauskas. Anksèiau taip buvo. Ðiuo metu ðis klausimas iðspræstas: valytojai darbà pradeda 6 val. (þr.straipsná)


Miesto þinios
Teisëtvarka ir teisësauga
Kurorto sezonas ir kultûra
Reklama ir renginiai


Redakcijai raðykite adresu vija@auste.elnet.lt
Visa medþiaga pateikta ðiame laikraðtyje yra ðio laikraðèio nuosavybë.